Przejdź do treści głównej

Wyniki konkursu FIO 2017 w Priorytecie 3 i 4

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-04-21, 16:10
archiwalne
Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego opublikował listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. (Priorytet 3 i 4).

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Instytucji Zarządzającej w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 kwietnia 2017 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Uwaga!

Umowa nie zostanie podpisana z Oferentem jeżeli:

  • Oferent nie złożył sprawozdania z realizacji zadania publicznego za lata poprzednie lub sprawozdanie to nie zostało zaakceptowane przez zleceniodawcę,
  • została wydana ostateczna decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości i nie została uregulowana stwierdzona w tej decyzji zaległość podatkowa,
  • zostało wydane prawomocne orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną decyzję administracyjną,
  • toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko Oferentowi, co mogłoby spowodować zajęcie dotacji na poczet zobowiązań Oferenta,
  • nie zostanie dostarczona umowa między Oferentami,
  • Oferent zarejestrowany w KRS, zakłada realizację projektu przez oddział terenowy, którego istnienie nie jest potwierdzone przez odpowiedni wpis w KRS,
  • oświadczenie złożone razem z ofertą (np. dotyczące spełnienia kryteriów strategicznych okaże się niezgodne ze stanem faktycznym),
  • Oferent nie dostarczy do IZ załączników o których mowa Regulaminie konkursu FIO 2017.

Jeżeli toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie umowa może nie zostać podpisana z Oferentem.

Weryfikacja będzie miała miejsce przed podpisaniem umów o dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do IZ umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy oraz dyskwalifikacji (przypisania statusu podmiotu nieuprawnionego) w konkursie FIO 2017.

***

POBIERZ:

Wyniki konkursu FIO 2017 – Priorytet 3 pdf

Wyniki konkursu FIO 2017 – Priorytet 3 xlsx

Wyniki konkursu FIO 2017 – Priorytet 4 pdf

Wyniki konkursu FIO 2017 – Priorytet 4 xlsx


Data wydarzenia: od 2017-04-21 do 2017-05-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • konkursy interdyscyplinarne