Przejdź do treści głównej

ŁRDPP zgłosiła uwagi do zasad konkursu na użyczenie lokalu dla NGO [relacja]

autor(ka): Katarzyna Snarska
2017-04-18, 15:13
użytkownik
archiwalne
6 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Łodzi odbyło się X posiedzenie Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. Na posiedzeniu wydano opinię m.in. w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie podniesienia wysokości świadczenia przysługującego rodzinie zastępczej niezawodowej oraz małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim przeszkolonym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Wydano także opinię w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka. Zaprezentowano propozycje zmian w zasadach konkursu na użyczenie lokalu dla NGO oraz omówiono zasady funkcjonowania funduszu wkładów własnych.

Projekt uchwały w sprawie podniesienia wysokości świadczenia przysługującego rodzinie zastępczej przewiduje podniesienie wynagrodzenia rodzinom pomocowym, które w zastępstwie za rodzinę zawodową będą czasowo sprawowały opiekę nad dziećmi podczas jej urlopu wypoczynkowego. Rodzinie pomocowej do tej pory przysługiwało 400 zł na miesiąc. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi zaproponował podniesienie tej kwoty do 500 zł. Kolejny projekt uchwały przewidywał z kolei podniesienie wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych. W chwili obecnej rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje wynagrodzenie w wys. 2000 zł, propozycja zawiera podniesienie tej kwoty do 2500 zł, a dla rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego otrzymującej obecnie 2600 zł do 3100 zł. ŁRDPP pozytywnie zaopiniowała podniesienie powyższych świadczeń.

Ponadto omówiono proponowane przez Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. polityki lokalowej zmiany w zasadach konkursu na użyczenie lokali dla NGO. W listopadzie 2016 r. odbył się po raz pierwszy w naszym mieście konkurs na użyczenie lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych. Konkurs polegał na ocenie wniosków składanych przez zainteresowane organizacje, w których szczegółowo opisana była ich działalność w wynajmowanym od miasta lokalu. W trakcie tej oceny pojawiło się sporo wątpliwości. Spowodowało to konieczność wprowadzenia kilku korekt. Pierwsza korekta dotyczy zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej przewidująca zmniejszenie ilości członków komisji. Zaproponowano wyłączenie przedstawicieli Biura Gospodarki Mieszkaniowej (BGM) z oceny merytorycznej wniosków i zaangażowania ich w pracę komisji jedynie do oceny formalnej na podstawie niezbędnych informacji pozyskanych z Biura Gospodarki Mieszkaniowej oraz Zarządu Lokali Miejskich. Kolejna zmiana dotyczy możliwości rozdzielenia wniosków pomiędzy poszczególnych członków komisji z możliwością oceny również poza posiedzeniem, przy czym minimalna ilość członków komisji jaka ocenić może jeden wniosek to 5 osób. Zaproponowano by rekomendację użyczenia lokalu otrzymały organizacje, których wnioski zdobyły w konkursie nie mniej niż 75% maksymalnej ilości punktów. W poprzedniej wersji było to 55% punktów. Inną zaproponowaną zmianą była propozycja, aby średnia obliczana była z wyłączeniem minimalnej oraz maksymalnej oceny dla danego wniosku. W ostatnim kryterium oceny uzupełniono treść o informację o dotychczasowych nakładach na lokal poniesionych przez organizację w celu dostępności lokalu dla osób niepełnosprawnych oraz o planowane działania w tym zakresie.

Kilka poprawek pojawiło się również w karcie oceny. Rozszerzono uzasadnienie oceny w kryterium zgodności celów, gdzie zaproponowano uzupełnić zapis o priorytety konkursu przy programach i politykach Miasta Łodzi. Nowy zapis mówi, że przy ocenie bierze się pod uwagę czy cele i dotychczasowe działania organizacji z ostatnich 3 lat wpisują się bezpośrednio w priorytety konkursowe i na ile zadania te wpisują się w polityki Miejskie. W tym przypadku organizacja, która prowadzi działalność wpisującą się w priorytet danego konkursu może zdobyć wyższą punktację, a organizacja, która wpisze się w polityki miejskie ale nie koniecznie w priorytety konkursu może być oceniona nieco niżej. W kryterium dotyczącym efektywności ekonomicznej użyczenia pod uwagę wzięto również stosunek wielkości lokalu do planowanych w nim działań, a także rozszerzono uzasadnienie przy ocenie dotyczących ewentualnych kosztów Miasta Łodzi, które będą poniesione w przypadku użyczenia lokalu/nieruchomości (np. w przypadku użyczenia wchodzącego w skład wspólnoty mieszkaniowej) oraz stosunek tych kosztów do budżetu przeznaczonego na działania organizacji. Ocenie będzie także podlegać sytuacja, kiedy organizacja poniosła koszty adaptacji lokalu oraz planuje działania inwestycyjne w zakresie dostosowania lokalu do prowadzenia własnej działalności.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Urząd Miasta Łodzi
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • edukacja
  • lokal, siedziba
  • pożytek publiczny
  • rodziny
  • współpraca z administracją
  • wychowanie