Przejdź do treści głównej

PO KL - podsumowanie osiągnięć

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-03-17, 22:16
archiwalne
10 mln uczestników, w tym osób młodych, osób z niepełnosprawnościami i osób z obszarów wiejskich skorzystało z pomocy Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007-2015. Podsumowanie realizacji programu Kapitał Ludzki (PO KL) było głównym celem ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego Program. W spotkaniu uczestniczył wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

Podczas posiedzenia zaprezentowano i jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z realizacji PO KL. Przedstawiono również ewaluację ex-post z realizacji Programu.

"Program Kapitał Ludzki był największym programem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Unii Europejskiej w latach 200-2013. Zainicjował i wprowadził wiele zmian jakościowych w realizowanych w Polsce politykach publicznych. Wpłynął m.in. na wzmocnienie integracji społecznej, rozwój zasobów ludzkich i potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw, poprawę jakości systemu oświaty oraz dostosowanie szkolnictwa wyższego i nauki do potrzeb rynku pracy, czy poprawę działania administracji publicznej" - powiedział wiceminister Paweł Chorąży.

Efekty PO KL:

 • blisko 10 mln wspartych osób, czyli ¼ populacji naszego kraju,
 • 74% osób objętych aktywizacją zawodową podjęło zatrudnienie,
 • ponad 500 tys. firm skorzystało, ze wsparcia, czyli ¼ wszystkich przedsiębiorstw aktywnie działających w Polsce,
 • 9,7 tys. osób powróciło na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka,
 • działalność rozpoczęło 380 form opieki nad dziećmi tj: żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna,
 • blisko 250 tys. osób otrzymało dotacje lub pożyczki na rozpoczęcie własnego biznesu, co przyczyniło się do utworzenia nowych miejsc pracy,
 • wsparto ponad 7,2 tys. ośrodków wychowania przedszkolnego. Dzięki temu zwiększył się udział dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczących we wczesnej edukacji z poziomu 38% w 2004 r. do 84% w 2015 r.,
 • 287 podmiotów ekonomii społecznej skorzystało z preferencyjnych pożyczek,
 • utworzono 752 spółdzielnie socjalne – co 3 spółdzielnia socjalna powstała w Polsce w tym czasie dzięki środkom EFS,
 • ze wsparcia w obszarze adaptacyjności przedsiębiorstw skorzystało 1,8 mln pracowników,
 • ponad 250 tys. uczniów wzięło udział w stażach i praktykach,
 • blisko 170 tys. osób wzięło udział w kształceniu ustawicznym.

Dzięki PO KL wprowadzono rozwiązania zwiększające efektywność wykorzystania funduszy, tj.:zainicjowanie i wprowadzenie wielu zmian jakościowych w realizowanych w Polsce politykach publicznych,wprowadzenie mechanizmów efektywnościowych, które weszły do głównego nurtu wdrażania EFS i EFSI:

 • efektywność zatrudnieniowa, reguła proporcjonalności,pierwsze podejście do indywidualizacji wsparcia na rzecz osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem – upowszechnienie IPD i kontraktu socjalnego na skalę masową,
 • skuteczne wdrożenia zasady partnerstwa w ramach realizacji Programu i funkcjonowania Komitetu Monitorującego, czego dowodem były wyróżnienia za najbardziej partnerski Komitet w ramach NSRO,
 • początek terytorializacji wdrażania EFS, którego następstwem było przygotowanie dwufunduszowych regionalnych programów operacyjnych,
 • silne profilowanie wsparcia i reagowanie na potrzeby społeczno-gospodarcze – rozbudowany system kryteriów wyboru projektów,
 • wykorzystanie ewaluacji jako istotnego narzędzia do zarządzania Programem – system monitorowanie wdrożenia rekomendacji.

Podsumowując przebieg ostatniego Komitetu Monitorującego, wiceminister Paweł Chorąży złożył na ręce uczestników podziękowania za dotychczasową współpracę oraz wręczył każdemu pamiątkowy dyplom.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Strona Programu Wiedza Edukacja Rozwój
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • fundusze strukturalne
 • kształcenie ustawiczne
 • oświata
 • rozwój zawodowy
 • rynek pracy