Przejdź do treści głównej

Rzeszów. Bezpłatne spotkanie informacyjne dot. projektu „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia”

autor(ka): Monika Jung
2017-03-17, 08:54
bezpłatne
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, jako Lider Projektu „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia”, zaprasza do bezpłatnego udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości udziału w projekcie. Spotkanie odbędzie się 24 marca 2017 r., w godz. 11.00-13.00, w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1, sala nr 15 (sesyjna) w Ratuszu.

Do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. projektu „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia”, zapraszamy przedstawicieli trzech rodzajów instytucji działających na terenie województwa podkarpackiego:

a) jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych lub komunalnych osób prawnych (pracownik)

w szczególności:

- Pracownicy urzędów gmin oraz starostw,

- Pracownicy jednostek pomocy społecznej w szczególności Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- Pracownicy publicznych służb zatrudnienia,

b) organizacji pozarządowych (pracownik, współpracownik, Członek, Wolontariusz – formalnie związanych z instytucją)

c) organizacji pracodawców i związków zawodowych (pracownik, współpracownik, Członek, Wolontariusz – formalnie związanych z instytucją)

Celem spotkania jest przedstawienie założeń i możliwości udziału we wsparciu oferowanym w ramach projektu obejmującego bezpłatne 5-dniowe wyjazdy zagraniczne do instytucji o podobnych kompetencjach, z kraju partnerskiego. Wizyta może mieć charakter stażu/ Job shadowingu (towarzyszenie w pracy doświadczonemu pracownikowi). Instytucja przyjmująca, zakres i szczegółowy program wizyty będzie dla każdej osoby indywidualnie ustalany przed wyjazdem. Celem wyjazdów jest poznanie nowych metod i technik pracy, wymiana doświadczeń z innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze w jednym z krajów UE.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i kluczowych w zakresie jakości standardu tworzenia i wdrażania polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, rozwoju przedsiębiorczości, integracji społecznej i edukacji przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców i związków zawodowych, oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych lub komunalnych osób prawnych z wykorzystaniem mobilności ponadnarodowej z terenu Polski Wschodniej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie krajowym i ponadnarodowym przez następujące instytucje:

 • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą Lublinie - Lider Projektu
 • Pracodawcy Lubelszczyzny ”Lewiatan”- Partner Krajowy
 • Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych - Partner Krajowy
 • G.G.EUROSUCCESS CONSULTING LTD (Cypr) – Partner Zagraniczny
 • Fife Council Economy, Planning & Employability Services (Szkocja) – Partner Zagraniczny
 • Asociación Intercultural Europea - Go Europe (Hiszpania) – Partner Zagraniczny

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Okres realizacji projektu: od: 01.02.2017r. do 30.06.2018r.

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu. Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 23 marca 2017r. do godz. 12.00, pod numerem telefonu 81 710 46 30 lub na adres e-mail :

Udział w spotkaniu jest całkowicie bezpłatny.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
Data wydarzenia: 2017-03-24
Organizator:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie

Adres:

Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, woj. LU

Tel.:

81 710 46 30

Faks:

81 746 13 24

E-mail:

sekretariat@oic.lublin.pl

Www:

http://www.oic.lublin.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • edukacja
 • ekonomia, rynek pracy
 • integracja społeczna
 • kształcenie ustawiczne
 • rozwój zawodowy