Przejdź do treści głównej

Umowa-zlecenie 2017 – nowe wzory i przykład

autor(ka): oprac. rk, poradnik.ngo.pl
2017-02-23, 03:40
archiwalne
Nowe zasady dotyczące zlecenia, które obowiązują od stycznia 2017 r. oznaczają m.in. konkretne zapisy w umowach. Jeśli w stosowanym przez organizację pozarządową wzorze nie znajdą się wymagane prawem elementy, organizacja może mieć kłopot. PORADNIK.NGO.PL podpowiada, jak tego uniknąć.

Zobacz aktualne informacje o umowach-zleceniach i minimalnej stawce godzinowej z 2018 r.
Umowy-zlecenie 2018. Minimalna stawka godzinowa wyższa o 70 gr.

 

Wzory umów-zleceń, a także szerzej, dokumentacja dotycząca tych umów, wygląda od 1 stycznia 2017 r. nieco inaczej. To wynik wejścia w życie przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych. Ponieważ wiele organizacji pozarządowych podpisuje (jako zleceniodawcy) takie umowy, warto żeby dowiedziały się, z jakimi nowymi obowiązkami jest to powiązane.

Minimalna stawka godzinowa wynosi od 1 stycznia 2017 r. 13 zł brutto. Umowy podpisywane przez organizacje pozarządowe ze zleceniobiorcami muszą tę stawkę uwzględnić (oczywiście mogą uwzględniać również wyższe stawki!). W umowach trzeba też zapisać liczbę godzin wykonania zlecenia (wykonywania czynności) i sposób potwierdzania tej liczby. Ponadto umowa-zlecenie trwająca powyżej miesiąca musi zawierać opis zasad comiesięcznych wypłat (zobacz więcej o obowiązkach wynikających z nowych przepisów).

Redakcja PORADNIK.NGO.PL przygotowała wzory umów-zleceń, które uwzględniają przepisy o minimalnej stawce godzinowej, oraz przykład wypełnionej umowy.

Stawka godzinowa stosowana jest do wszystkich zleceń (z wyjątkami), niezależnie od charakteru – rodzaju wykonywanych czynności. Ile trwa wykonywanie zlecenia? Organizacja pozarządowa musi to ustalić przy każdej podpisywanej umowie-zleceniu. W zależności od tego, co jest zlecane, umowa przyjmie określony kształt.

Trzy wzory umów-zleceń

Najbardziej klarownymi umowami będą zlecenia dotyczące czynności, których charakter w sposób naturalny powiązany jest z czasem ich wykonywania. Tak jest np. w przypadku zlecenia komuś poprowadzenia szkolenia, albo też zamówienia określonej liczby godzin porad. W takich sytuacjach wzór umowy może wyglądać następująco – zobacz wzór w PORADNIK.NGO.PL.

Nie przy każdej czynności określenie (na potrzeby umowy) czasu jej wykonywania jest proste. Są też umowy-zlecenia koncentrujące się na efekcie, jak np. zlecenie dotyczące transkrypcji nagrania, albo zlecenie przygotowania określonej liczby pracowniczych PIT-ów w lutym. Również i przy tych zleceniach należy jednak uwzględniać przepisy o stawce minimalnej, a więc przede wszystkim określić czas wykonywania czynności. Wzór umowy dla zleceń, przy których określenie czasu wykonywania czynności nie wynika bezpośrednio z jej charakteru, może wyglądać tak – zobacz wzór w PORADNIK.NGO.PL.

Ustawa przewiduje też sytuacje, w których nowe przepisy o minimalnej stawce godzinowej nie mają zastosowania. Tak będzie np. w przypadku wychowawców na koloniach, albo osób opiekujących się niepełnosprawnymi (więcej zobacz: Kiedy przepisy o minimalnej stawce godzinowej nie mają zastosowania). Umowa-zlecenie bez minimalnej stawki godzinowej może wyglądać tak - zobacz wzór w PORADNIK.NGO.PL.


Przykład umowy-zlecenia 2017, ilustrujący zastosowanie przepisów o minimalnej stawce godzinowej


UMOWA ZLECENIE

W dniu 01.02.2017  w Warszawie pomiędzy Fundacją Mozart z siedzibą w Warszawie, ul. Basowa 5/7, zwanej w treści umowy "Zleceniodawcą", w imieniu której działa: Fryderyk Nowak – prezes zarządu

a Jankiem Muzykantem, zamieszkałym w Woli Okrzejskiej, ul. Piecowa 3;
zwanym dalej "Zleceniobiorcą", zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania czynności:
Prowadzenie warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży.

§ 2.

Rozpoczęcie czynności wymienionych w § 1 nastąpi dnia 1.02.2017 a zakończenie 24.06.2017. Łączny czas realizacji zlecenia nie przekroczy 60 godzin.

§ 3.

1. Za wykonanie czynności wymienionych w § 1 Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie brutto w wysokości 40 zł za godzinę prowadzenia warsztatów (słownie: czterdzieści zł, 00/100.)

2. Wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu każdego miesiąca, najpóźniej 7 dni po przekazaniu przez Zleceniobiorcę informacji o ilości godzin wykonania czynności określonych w § 1 i przedłożeniu rachunku przez Zleceniobiorcę.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się przekazać, informacje określone w pkt 2, za każdy miesiąc wykonywania zlecenia, najpóźniej 5 dni od zakończenia miesiąca. Informacje te przekazane będą w formie oświadczenia w rachunku do Umowy.

§ 4.

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania czynności wymienionych w § 1 innym osobom bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

§ 5.

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


(podpisy)               Zleceniodawca                                     Zleceniobiorca

zobacz też:

 

Zobacz aktualne informacje o umowach-zleceniach i minimalnej stawce godzinowej z 2018 r.
Umowy-zlecenie 2018. Minimalna stawka godzinowa wyższa o 70 gr.

 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 36 0

Skomentuj

KOMENTARZE

  • [+] Rozwiń komentarz przerwa w umowie ~Akam 23.02.2017, 08:08 czy wykonując pracę na umowę zlecenie od 1 kwietnia do końca grudnia można zawrzeć w umowie miesięczną przerwę np wakacyjną? i nie płacić składek i wynagrodzenia np w sierpniu, bez przerywania umowy i podpisywania na nowo? ODPOWIEDZ
  • [+] Rozwiń komentarz koordynator ~Anna 23.02.2017, 11:54 Jak wygląda sytuacja z osobami, które są zatrudnione na umowę zlecenie w przypadku gdy są koordynatorem projektu? ODPOWIEDZ
  • [+] Rozwiń komentarz a co z takimi zleceniami??? ~zosia 23.02.2017, 11:29 A co , jeśli zlecenie jest na 10 miesięcy, praca z dziećmi - zajęcie 2 godziny tygodniowo, i nie chce co miesiąc wynagrodzenia, tylko chce za całość, na koniec projektu. Czy to już jest niedozwolone? ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • kadry, zespół, zatrudnienie
  • organizacje pozarządowe
  • pracownicy organizacji
  • prawo
  • władze organizacji