Przejdź do treści głównej

Narodowe Centrum Rozwoju. Czego dowiedzieliśmy się dziś

autor(ka): oprac. red. ngo.pl
2016-11-23, 13:46
archiwalne
23 listopada 2016 r. projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wykaz wskazuje Adama Lipińskiego, Pełnomocnika Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego, jako osobę odpowiedzialną za opracowanie projektu. Centrum przejmie wiele z obecnych kompetencji resortu pracy (pożytek i wolontariat). Będzie też operatorem Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

W dokumencie czytamy:

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Regulacja tworzy warunki prawne dla istnienia Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jako nowego podmiotu właściwego w zakresie wdrażania polityki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, opartej na zasadach otwartości, konkurencyjności, przejrzystości oraz suwerenności stron, partnerstwa i efektywności. Odbywać się to będzie m.in. w ramach przesunięcia do Narodowego Centrum zadań dotyczących III sektora (pożytek publiczny i wolontariat), będących dotychczas w kompetencji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, oraz nadania Narodowemu Centrum funkcji instytucji odpowiedzialnej za dystrybucję środków w tym zakresie.

W Polsce jednostką odpowiedzialną za wdrożenie i promocję rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest Departament Pożytku Publicznego (DPP), podległy ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego. Takie rozwiązanie sprawia, że sektor może być postrzegany głównie przez pryzmat pomocy socjalnej i świadczących ją organizacji. Tymczasem w zasięgu zainteresowania organu odpowiadającego za rozwój sektora powinna znajdować się wielowymiarowa całość strategicznych wyzwań, obejmujących m.in. takie kwestie jak działalność strażnicza i rzecznicza, edukacja obywatelska i historyczna, wolontariat młodzieżowy, dyplomacja obywatelska, rozwój mediów obywatelskich itd. Obecnie brakuje instytucji, która gromadzi dane ze wszystkich ministerstw i dysponuje pełnią informacji o zakresie i rodzajach wsparcia państwa dla rozwoju III sektora, co umożliwiałoby analizę i podejmowanie lepszych decyzji opartych na dowodach.

Pierwszym krokiem w tym kierunku było powołanie Pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego, do którego zadań należy m.in. przygotowanie projektu niniejszej ustawy. Projektowana nowa instytucja przejmie zadania DPP, rozszerzając je o nowe priorytety. Rozwiązanie to pozwoli uzyskać perspektywę horyzontalną w zakresie koordynacji i monitoringu polityk wsparcia państwa dla sektora pozarządowego, niemożliwą z poziomu DPP w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ma to istotne znaczenie chociażby w kontekście koordynacji i standaryzacji resortowych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, do wdrażania których obliguje ministerstwa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395). Narodowe Centrum zostanie także operatorem Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a docelowo także planowanych Funduszu Grantów Instytucjonalnych i Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych.


Dzięki temu podniesiona zostanie także ranga instytucji. W aktualnej sytuacji ranga szefa największej polskiej jednostki organizacyjnej zajmującej się sektorem pozarządowym (dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w MRPiPS) wydaje się być formalnie niższa, niż w przypadku ministrów (Wielka Brytania, Czechy), pełnomocnika rządu (Słowacja), dyrektorów samodzielnych urzędów (Chorwacja), czy agencji wykonawczych (Niemcy, Szwecja, Łotwa).

Powołanie Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego spowoduje, iż sprawami rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (III sektora) zajmie się instytucja publiczna wyłącznie skoncentrowana na sprawach organizacji pozarządowych. Będzie to instytucja nadzorowana przez Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, która będzie pełniła rolę koordynacyjną w zakresie dotyczącym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r70764630898725,Projekt-ustawy-o-Narodowym-Centrum-Rozwoju-Spoleczenstwa-Obywatelskiego.html

 


Zapowiedź powstania Narodowego Centrum pojawiła się na wiosnę 2016 r. Początkowo planowano ekspresowe tempo jego tworzenia – miało działać już w czerwcu. Od wiosny trwała dyskusja w zespołach ekspertów powołanych przez poprzedniego Pełnomocnika ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Wojciecha Kaczmarczyka.

W zespołach dyskutowano szeroko o zmianach prawnych, dotyczących organizacji pozarządowych. Centrum było elementem tej dyskusji. Rozmowy w zespołach nie przynosiły rezultatów. Organizacje wielokrotnie domagały się przedstawienia założeń lub treści projektu, a rząd odpowiadał niezmiennie, że tworzony dokument ma nadal roboczy charakter i musi jeszcze poczekać na upublicznienie.


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 4

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • państwo, polityka
  • pożytek publiczny