Przejdź do treści głównej

Prawie co czwarta organizacja zatrudniająca „na etat” jest z Warszawy

archiwalne
Spośród wszystkich polskich organizacji zatrudniających pracowników na podstawie umowy o pracę, aż 22% zarejestrowanych jest w Warszawie. Stołeczne fundacje i stowarzyszenia wyróżniają się na tle całego kraju skalą i formami zatrudnienia: częściej korzystają z płatnej pracy, zatrudniają więcej pracowników, częściej oferują umowę o pracę.

Korzystanie z pracy płatnego personelu, to rozwiązanie spotykane zdecydowanie najczęściej wśród warszawskich stowarzyszeń i fundacji. Ponad połowa (56%) stołecznych organizacji zatrudnia przynajmniej jednego – stałego, pracującego co najmniej raz w tygodniu – pracownika. W skali całego kraju takie rozwiązanie stosowane jest rzadziej – robi to tylko nieco ponad jedna trzecia (35%) organizacji. Jeśli spojrzymy z kolei na fundacje i stowarzyszenia, które opierają się wyłącznie na pracy społecznej, to zauważymy, że proporcje między Warszawą a cała Polską układają się odwrotnie – 27% organizacji z Warszawy i 45% organizacji z całego kraju nie płaci w żaden sposób za pracę na jej rzecz.

Formy zatrudnienia

Na stały zespół pracowników organizacji składają się zarówno osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, jak i na podstawie powtarzalnych umów zleceń, umów o dzieło czy umów z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Specyfiką warszawskich fundacji i stowarzyszeń jest dość częste oferowanie swoim pracownikom umów o pracę. Przynajmniej jednego „etatowego” pracownika zatrudnia 41% stołecznych organizacji. W skali całego kraju stosowanie tego typu zatrudnienia spotykane jest dużo rzadziej. Co najmniej jedną osobę „na etat” zatrudnia tylko 20% organizacji w Polsce.

Powyższe dane oznaczają, że spośród tych warszawskich stowarzyszeń i fundacji, które zatrudniają płatnych pracowników, aż 73% oferuje umowę o pracę co najmniej jednej osobie. Tymczasem w skali całego kraju, spośród wszystkich organizacji zatrudniających stałych pracowników, tylko nieco ponad połowa (57%) zatrudnia przynajmniej jedną osobę na podstawie umowy o pracę.

Wielkość zespołów

Jeżeli spojrzymy na tę część sektora pozarządowego, która korzysta z pracy płatnego personelu, zobaczymy, że zespół przeciętnej stołecznej organizacji tworzy 6 osób, a przeciętnej organizacji z Polski – 4 osoby.

Sama liczba pracowników mówi jednak jeszcze niewiele o skali zatrudnienia w sektorze pozarządowym. Dopiero kiedy przeliczymy godzinowe zaangażowanie osób niezatrudnionych na podstawie umów o pracę (przyjmując, że etat to 40 godzin tygodniowo), to zauważymy, że 6 pracowników przeciętnej warszawskiej organizacji jest zatrudnionych na nieco ponad 3 „pełne etaty”, z kolei w ujęciu ogólnopolskim na czteroosobowy zespół przeciętnej organizacji przypadają de facto 2 „pełne etaty”.

Kluczowa rola finansów

Częste korzystanie z pracy płatnych pracowników, oferowanie umów o pracę, zatrudnianie większej liczby osób – te specyficzne cechy stołecznych organizacji są w oczywisty sposób związane z ich lepszą kondycją finansową. Wystarczy powiedzieć, że budżet przeciętnej warszawskiej organizacji wynosi 94 tysiące złotych rocznie, w skali kraju natomiast budżet przeciętnej organizacji to 27 tysięcy złotych (czyli prawie czterokrotnie mniej). Niemal połowa (48%) stołecznych organizacji dysponuje ponad 100 tysiącami złotych rocznie. Tak duże budżety ma tylko 27% stowarzyszeń i fundacji w całej Polsce.

Warto podkreślić, że zależność pomiędzy budżetem a poziomem zatrudnienia działa w dwie strony. Z jednej strony, co oczywiste, brak wystarczających funduszy uniemożliwia zatrudnianie płatnych pracowników. Jest też jednak druga strona wspomnianej zależności: brak stałego personelu, opieranie się na pracy społecznej, wykonywanej „po godzinach”, a w efekcie ograniczony zakres działania części organizacji powoduje, że mają one mniejsze szanse na pozyskanie istotnych środków finansowych, które umożliwiłyby zatrudnienie pracowników. Tego typu organizacje działają więc niekiedy w swego rodzaju błędnym kole – ich członkom lub wolontariuszom brakuje czasu, co uniemożliwia im rozszerzenie działalności, a to z kolei powoduje brak możliwości finansowego i kadrowego rozwoju. Choć warszawski sektor pozarządowy na tle całego kraju jest zdecydowanie bardziej zasobny, to trzeba pamiętać, że także w Warszawie działają fundacje i stowarzyszenia utrzymujące się za mniej niż 10 tysięcy złotych rocznie. To jedna czwarta (25%) stołecznych organizacji.

Kto pracuje w organizacjach?

Zespoły pracowników warszawskich organizacji nie różnią się natomiast istotnie od pozostałych pod względem płci jego członków, ich wcześniejszej drogi zawodowej oraz wieku. W Warszawie w skład zespołów pracowników wchodzi średnio 56% kobiet, a w zespołach organizacji z całej Polski jest ich nieco więcej – 59%. Swoją karierę zawodową w trzecim sektorze rozpoczynał od bycia wolontariuszem dokładnie taki sam odsetek obecnych członków zespołów organizacji: zarówno w Warszawie, jak i w całej Polsce – 31%. Dla 16% członków zespołów stołecznych obecna organizacja pozarządowa jest pierwszym miejscem pracy, w perspektywie ogólnopolskiej – dla 15%. Podobnie też wyglądają zespoły pracowników pod względem wieku – średnio 23% członków zespołów organizacji stołecznych i 21% organizacji z całego kraju ma mniej niż 30 lat. Z kolei ponad 60 lat ma 14% członków zespołów organizacji stołecznych i 13% organizacji z całego kraju.


***

W artykule zaprezentowano wyniki badania „Kondycja warszawskiego sektora pozarządowego 2015”. Zrealizowano je na losowej próbie 534 organizacjach - 300 organizacji przebadano w ramach dedykowanych badań warszawskich organizacji pozarządowych, a 234 stowarzyszeń i fundacji z Warszawy zostały wylosowane do badania ogólnopolskiego „Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2015”, którego wyniki zostały też zaprezentowane w artykule jako tło dla danych warszawskich.

Dedykowane badanie organizacji warszawskich sfinansowano ze środków urzędu m.st. Warszawy. Badania ogólnopolskie zostały zrealizowane w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Co to jest NGO? Ile jest w Polsce NGO? Czym zajmują się NGO? Dowiesz się w serwisie fakty.ngo.plPoznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna (fakty.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

  • Ciekawe ~chełmianin 01.03.2016, 07:21 Teraz proszę o dane ile organizacji z Warszawy prowadzi odpłatna działalność albo gospodarczą a ile w "terenie" Myślę, że takie zestawienie da du zo do myślenia ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • kadry, zespół, zatrudnienie
  • miasto
  • pracownicy organizacji
  • z badań III sektora