Przejdź do treści głównej

Fundusz ma rozporządzenie i zaczyna zbierać środki

autor(ka): oprac. rk, poradnik.ngo.pl
2016-01-14, 03:00
archiwalne
Grafika: Grzegorz Laszuk
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Fundusz to sposób na zagospodarowanie źle wydanych pieniędzy z 1 procenta. Rozporządzenie wymienia 5 zadań, na które będzie się przeznaczać gromadzone środki.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2015 r. poz. 2363. Weszło w życie dzień po publikacji czyli 1 stycznia 2016 r.

Wydanie rozporządzenia jest realizacją delegacji zawartej w artykule 27ab ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Artykuł ten powołał do życia Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. To państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Jakie środki tworzą Fundusz?

Fundusz powołano, żeby zagospodarował on środki z 1 procenta. Chodzi o pieniądze źle wydawane lub trafiające do organizacji nieuprawnionych. Ustawa wymienia trzy kategorie środków, które zasilą fundusz:

  1. środki z 1 proc. niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego,
  2. środki wydatkowane w sposób niezgodny z art. 27 ust. 2 ustawy o działalności (…) czyli wykorzystane na coś innego niż prowadzenie działalności pożytku,
  3. środki, o których mowa w art. 27aa ust. 3 ustawy – to środki przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie OPP uprawnionych do zbierania 1 proc.

Bardziej szczegółowo omawiała to Magda Dobranowska-Wittels w artykule: "Nowela ustawy o pożytku. Źle wydany 1% pójdzie na Fundusz".


Cele w rozporządzeniu

Nowy artykuł 27ab ustawy o pożytku ogólnie definiuje, na co Fundusz przeznaczy zebrane pieniądze.

Tworzy się Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, zwany dalej „Funduszem”, w celu wzmocnienia potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans.
(art. 27ab ust. 1)

Szczegółowe zadania, na które przeznaczane będą środki Funduszu, określa paragraf 2 rozporządzenia (poniżej zacytowany w całości).

Środki Funduszu przeznacza się na następujące zadania:
1) wyrównywanie szans rozwoju organizacji pożytku publicznego;
2) wzmocnienie organizacji pożytku publicznego działających lokalnie;
3) rozwój wolontariatu w organizacjach pożytku publicznego;
4) wzrost kompetencji organizacji pożytku publicznego, w szczególności przez podnoszenie wiedzy i umiejętności osób
działających w organizacjach pożytku publicznego;
5) wzmocnienie infrastruktury organizacji pożytku publicznego.

Co jeszcze w rozporządzeniu

W ustawie zapisano, że udzielanie wsparcia OPP odbywać się będzie w trybie otwartego konkursu ofert. Rozporządzenie powtarza tę zasadę, odwołując się do art. 13–18a i 19 ustawy. Paragrafy 8 i 9 wskazują ponadto termin na zatwierdzenie rozliczenia dotacji (30 dni), tryb usunięcia błędów w rozliczeniu i zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Kiedy konkursy?

Artykuł 27 ab ustawy o pożytku obowiązuje od 9 listopada 2015 r. Oznacza to, że pierwsze środki, zasilające konto Funduszu, mogły się już pojawić. Jednak zanim zostaną ogłoszone konkursy, musi zostać zgromadzona sensowna pula. Nie ma wskazówek, jak duża ma być. Ani ustawa, ani rozporządzenie nie narzuca również okresów czy momentów ogłaszania konkursów – nie mówi np. że mają być ogłaszane rokrocznie. Czy Fundusz ogłosi jakiś konkurs w 2016 r.? Odpowiedź może się znaleźć w planie finansowym, który powstanie zgodnie z zapisami paragrafów 4 i 5 rozporządzenia.

______________________
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/2363


Więcej informacji, jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – znajdziesz w serwisie poradnik.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 14 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • 1%
  • pożytek publiczny
  • prawo