Przejdź do treści głównej

5 faktów o współpracy organizacji z firmami

archiwalne
Coraz więcej organizacji utrzymuje kontakty z firmami. Na ogół nie budują jednak relacji o trwałym i regularnym charakterze. Wynika to w dużej mierze ze specyfiki współpracy między sektorami, opartej głównie o transfer środków finansowych, a nie transfer wiedzy czy wspólną realizację projektów.
1. Organizacje coraz częściej nawiązują kontakty z firmami

Jeszcze pięć lat temu kontaktowało się z nimi zaledwie 53% organizacji, obecnie robi to już trzy czwarte (75%) z nich. Oznacza to, że po załamaniu z 2010 roku międzysektorowe kontakty się zacieśniają. Są częstsze, niż w najlepszym pod tym względem 2004 roku.

Wykres 1. Kontakty organizacji pozarządowych z firmami prywatnymi

2. Kontakty ze sferą biznesu, choć coraz bardziej powszechne, nie są zbyt intensywne

Zaledwie 14% organizacji deklaruje, że ich relacje z firmami prywatnymi mają częsty i regularny charakter. Niemal jedna trzecia (32%) stowarzyszeń i fundacji kontaktuje się z nimi co pewien czas, a dla kolejnych 30% relacje z sektorem prywatnym są rzadkie i sporadyczne.

Wykres 2. Intensywność kontaktów organizacji z firmami prywatnymi

3. Coraz większy odsetek fundacji i stowarzyszeń utrzymujących relacje z sektorem prywatnym wynika przede wszystkim z rosnącej częstotliwości kontaktów o mniej intensywnym charakterze

Odsetek organizacji utrzymujących z firmami stałe i regularne kontakty rośnie bardzo powoli: w 2010 wynosił 9%, w 2012 – 11%, a obecnie 14%. Szybciej przybywa natomiast kontaktów mniej intensywnych (sporadycznych lub „co pewien czas”) – jest ich obecnie 62%, podczas gdy w 2012 było ich 51%, a w 2010 – 44%.

4. To, że w kontaktach pomiędzy organizacjami a sektorem prywatnym dominują relacje o mało intensywnym charakterze, wynika ze specyfiki współpracy międzysektorowej. Jej dominującą formą wciąż pozostaje wsparcie materialne

W ciągu dwóch ostatnich lat 57% stowarzyszeń i fundacji otrzymało jakąś formę wsparcia od firm. Choć może przybierać ono bardzo różne formuły: od pomocy finansowej po transfer wiedzy i współpracę merytoryczną, to zdecydowanie najbardziej popularne jest jednak wsparcie finansowe oraz rzeczowe. Darowiznę od firmy otrzymało w ciągu dwóch ostatnich lat 40% organizacji, a wsparcie rzeczowe dostało 28% fundacji i stowarzyszeń. W tym obszarze zauważalny jest wzrost w porównaniu do roku 2012, kiedy wsparcie finansowe od firm otrzymało 34% stowarzyszeń i fundacji, a wsparcie rzeczowe – 23%.

Rosnąca popularność takiej formy współpracy w pewnym stopniu tłumaczy rosnącą częstotliwość sporadycznych kontaktów między organizacjami i biznesem. Przekazanie darowizny finansowej lub rzeczowej nie wymaga bowiem utrzymywania stałych i regularnych kontaktów między partnerami. Są one natomiast koniecznością przy innych formach współpracy. Jednak współdziałanie o pozafinansowym charakterze, oparte na wspólnej realizacji projektów lub transferze specjalistycznej wiedzy, nadal pozostaje rzadkością. W przeciwieństwie do wsparcia materialnego, tego typu współpraca wcale nie staje się intensywniejsza. W ciągu dwóch ostatnich lat jedna dziesiąta (10%) organizacji korzystała z merytorycznego wsparcia swojego biznesowego partnera, 9% realizowało z firmami wspólne projekty, a 7% było (bezpośrednio lub pośrednio) beneficjentami programu wolontariatu pracowniczego. Niewielki odsetek organizacji utrzymujących z firmami trwałe i regularne kontakty może zatem wynikać z samej specyfiki kontaktów pomiędzy sektorami.

Wykres 3. Wybrane formy wsparcia udzielanego organizacjom przez firmy i przedsiębiorstwa prywatne (w ciągu dwóch ostatnich lat)

5. Dominacja finansowej formuły współpracy jest w pewnym stopniu wypadkową oczekiwań stowarzyszeń i fundacji wobec sektora prywatnego

To właśnie środki finansowe są bowiem tym, czego w największym stopniu od firm oczekują przedstawiciele organizacji – wskazuje na nie 61% badanych. Inne rodzaje wsparcia plasują się na liście oczekiwań organizacji znacznie niżej: wsparcia rzeczowego chciałaby jedna trzecia, wsparcia usługami mniej niż jedna piąta badanych. Niewiele organizacji docenia możliwości wsparcia merytorycznego ze strony biznesu. Jeśli już zauważają taki kierunek współpracy, to najczęściej dotyczy on pozyskiwania środków: wsparcia merytorycznego dotyczącego fundraisingu oczekiwałaby jedna dziesiąta organizacji. Natomiast zainteresowanie doradztwem dotyczącym zarządzania organizacją czy rozwojem działalności gospodarczej wskazywane jest przez zaledwie kilka procent badanych. Jednocześnie 8% organizacji chciałoby wspólnie z firmami i przedsiębiorstwami tworzyć produkty lub usługi dla swoich beneficjentów.

Warto tu przywołać wyniki innego badania prowadzonego w 2012 roku, w którym udział wzięły firmy współpracujące sektorem pozarządowym. Wśród wypowiedzi menedżerów uwagę zwracały te mówiące o równomiernym zaangażowaniu obu partnerów i obustronnych korzyściach. Podkreślali oni, że idealna kooperacja powinna opierać się na wniesieniu w miarę równego wkładu pracy, a firmy nie powinny być jedynie sponsorami projektów. Powyższe dane pokazują wyzwania stojące przed obydwoma sektorami: obok kwestii intensyfikacji współpracy, niezwykle istotne jest też wzajemne zrozumienie swoich potrzeb i przedyskutowanie oczekiwań. Dla pewnej części organizacji sektor biznesu jest jednak wciąż głównie lub tylko źródłem zasobów (często nieosiągalnym), nie zaś faktycznym partnerem działań.

***

Artykuł powstał na podstawie danych zebranych w badaniu „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015” przeprowadzonym między kwietniem a wrześniem 2015 roku na ogólnopolskiej, losowej próbie 4 tysięcy stowarzyszeń i fundacji oraz na podstawie wyników badań przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie 1003 Polaków powyżej 15 roku życia metodą CAPI (wywiad osobisty wspomagany komputerowo) w listopadzie 2014 roku przez Millward Brown na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Badanie „Kondycja…” zostało sfinansowane ze środków Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Co to jest NGO? Ile jest w Polsce NGO? Czym zajmują się NGO? Dowiesz się w serwisie fakty.ngo.pl.

LOGO


„Pozarządowe Centrum Informacji, Wiedzy i Opinii ngo.pl.” Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 7 2

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • PR, promocja, wizerunek
  • współpraca z biznesem
  • z badań III sektora