Przejdź do treści głównej

Konkurs w PO IiŚ: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2016-01-06, 20:14
archiwalne
sardinelly, freeimages.com
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 - ogłasza konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Nabór wniosków potrwa od 1 lutego do 31 marca 2016 r.

Kto może składać wnioski?
Do konkursu mogą przystąpić Wnioskodawcy wskazani poniżej:
1) Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego);
2) Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe;
3) Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
4) Szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych;
5) Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury;
6) Organizacje pozarządowe;
7) Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie projektów dotyczących konserwacji i renowacji zabytków ruchomych i nieruchomych);
8) Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione powyżej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
1) Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
2) Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;
3) Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
4) Modernizacja wystaw stałych;
5) Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
6) Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu);
7) Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (wyłącznie jako element projektu);
8) Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

W przypadku następujących Wnioskodawców: jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO możliwa jest wyłącznie realizacja projektów w jednym z następujących zakresów tematycznych:

1) projekty dotyczące obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP;
2) projekty mieszczące się w zakresie jednego z następujących obszarów tematycznych:
- projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i ruchomych),
- projekty dotyczące rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich,
- projekty dotyczące rozwoju sztuki współczesnej w miastach wojewódzkich,
- projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki;
3) projekty wynikające z Kontraktów Terytorialnych.

Kryteria wyboru

Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85%.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 200 mln zł.

Niezbędne dokumenty:

Termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2016 r.

Miejsce składania wniosków
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Sposób składania wniosków
1. Osobiście w zamkniętej kopercie lub paczce, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa)
lub
2. W formie dokumentu elektronicznego, podpisanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego
lub
3. Za pośrednictwem kuriera lub drogą pocztową z w godzinach 8:15-16:15 na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Funduszy Europejskich (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa)

Dodatkowych informacji udzielają:

- Pani Joanna Jurczyk, tel. 22 42 10 214
- Pan Krzysztof Adamczyk, tel. 22 42 10 305
- Pan Piotr Giemza, tel. 22 42 10 105
- Pan Łukasz Kęcik, tel. 22 42 10 264
- Pan Mariusz Pulikowski, tel. 22 42 10 247
- Pan Marcin Skrycki, tel. 22 42 10 523

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament  Funduszy Europejskich
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Tel. (22) 42 10 302
Fax . (22) 42 10 371

Ogłoszenie o naborze

Harmonogram konkursu


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Funduszy Europejskich
Data wydarzenia: od 2016-02-01 do 2016-03-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 6 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • architektura
  • kultura
  • ochrona zabytków
  • organizacje pozarządowe
  • sztuka