Przejdź do treści głównej

Kilka uwag do Departamentu Pożytku [list]

użytkownik
archiwalne
Nowy wzór sprawozdania zamieszczono na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dopiero w czerwcu, zostawiając organizacjom niewiele czasu na jego wypełnienie. Ryszard Kruk, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny podnosi ten problem w liście, który trafił do ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza.

[...]

Odnośnie wspomnianego pisma Departamentu [od red. tekst pisma znajduje się poniżej] chcę zwrócić uwagę na inną, równie ważną kwestię, dotyczącą licznych organizacji OPP. Zapewne podobnie, jak wiele innych osób z zarządów OPP, od początku roku co kilka dni sprawdzałem na stronie Ministerstwa, czy zawieszony jest nowy druk sprawozdania w celu jego wypełnienia. Jest to bowiem, jak wiadomo, warunek utrzymania statusu OPP. Mimo że ustawa, na podstawie której opracowany miał być nowy wzór sprawozdania, weszła w życie prawie rok temu, czyli 11 lipca 2014 roku, nowy wzór zamieszczono na stronie Ministerstwa kilka dni temu, czyli na nieco trzy tygodnie przed upływem terminu dla OPP. Dlaczego to trwało tak długo, dlaczego zostawiono organizacjom tak krótki okres czasu na spełnienie ich ustawowego obowiązku?

Departament nie bierze pod uwagę faktu, że liczne są w Polsce OPP, które w stu procentach opierają się na działalności społecznej, które nie mają biur, radców prawnych, etatowych księgowych. W efekcie opóźnienia prac przez Departament musimy wykonać to zadanie w krótkim czasie, w dodatku - co jest nie bez znaczenia dla organizacji opierających się na siłach społecznych – w okresie urlopowym, związanym z wyjazdami członków zarządów OPP.

Miejmy nadzieję, że system został sprawdzony i wytrzyma zwiększone obciążenie. Departament łaskawie podaje numer telefonu, czynny w godzinach 9-15, na ewentualne kontaktowanie się w wypadku wystąpienia problemów - dodzwonienie się w roku ubiegłym nie było proste, w tym roku, z racji krótkiego czasu, może być jeszcze trudniej. Wspomnę, że w godzinach 9-15 większość członków zarządów, pracujących w OPP społecznie, wykonuje swoje obowiązki zawodowe; niech w tej sytuacji, zawinionej przez Departament, wyznaczone zostaną godziny także popołudniowe, np. 18-20.

Na tle powyższego dodam, że zarówno w trakcie konsultacji ustawy o OPP oraz na posiedzeniu Rady Pożytku zwracałem uwagę na potrzebę uwzględnienia specyfiki OPP opierających się wyłącznie na pracy społecznej.

Dla przykładu wszystkie OPP, zarówno wyposażone w aparat etatowy, jak i w 100% społeczne mają 7-dniowy termin na spełnienia uwag sądu w procesie rejestracji zmian w KRS i taki sam, zazwyczaj 7 lub 14 dniowy, na odwołania w sprawie grantów (nie zauważyłem regulaminów grantowych preferujących organizacje w 100% społeczne). Zwracałem uwagę na celowość wyróżniania na listach OPP uprawnionych do 1% tych organizacji, które nie wydają pozyskanych środków na cele administracyjne i fundusz płac. Uniknięto by w ten sposób wielu patologii związanych z funkcjonowaniem 1%.

OPP bez etatowego aparatu, wyodrębnionych biur oraz systemów komputerowych nie jest w stanie spełnić wymogów ustawy GIODO i wydanych na jej podstawie aktów niższego rzędu. Jest to szczególnie kłopotliwe dla organizacji prowadzących programy stypendialne.

Proszę Departament o zainteresowanie się tym zagadnieniem!

Na koniec wspomnę, że pismo Departamentu nie jest podpisane! Rozumiem, że wszyscy wstydzili się, aby pod tak spóźnioną i zawinioną przez Departament sprawą złożyć swój szanowny podpis.

z poważaniem

Ryszard Kruk
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny
http://www.almanachmuszyny.pl/

Do wiadomości:
Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz
Portal: www.ngo.pl

 

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie przypomina, iż zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) każda organizacja pożytku publicznego musi zamieścić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane są sprawozdania, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (System sprawozdań organizacji pożytku publicznego, zwany dalej Systemem na stronie https://opp.mpips.gov.pl).

Należy podkreślić, że uruchomiony System uwzględnia zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100) dotyczące uproszczeń dla jednostek mikro. Należy podkreślić, że uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą organizacji, których organ zatwierdzający, w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego, podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego według załącznika 4 do ustawy o rachunkowości. W związku z powyższym w Systemie zostały uwzględnione wzory sprawozdań finansowych dla jednostek mikro. W konsekwencji na etapie określania kryteriów wyboru sprawozdań zostały dodane nowe pytania, które pozwolą określić właściwy zestaw dokumentów sprawozdawczych do wypełnienia przez organizację pożytku publicznego. Jednocześnie w celu wyeliminowania rozbieżności w sprawozdaniu finansowym i merytorycznym zostały wprowadzone dodatkowe reguły logiczne.

W przypadku gdy Państwa organizacja posiada rok obrotowy inny niż kalendarzowy, przypominamy, iż sprawozdania za 2014 rok (tj. okres który rozpoczyna się w roku 2014 a kończy w roku 2015) powinny być przez Państwa zamieszczone w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Więcej informacji dotyczących sposobu zamieszczenia sprawozdań w Systemie znajdą Państwo w Podręczniku użytkownika Systemu na stronie: http://www.pozytek.gov.pl/Opublikuj,sprawozdanie,w,bazie,742.html

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo uruchomiło infolinię w godzinach 9-15 pod numerami telefonu 22 661 11 47 oraz 22 661 11 84, pod którymi organizacje mogą uzyskać pomoc w zakresie obsługi technicznej Systemu. W przypadku wątpliwości dotyczących obsługi Systemu pytania można również kierować na adres

Z wyrazami szacunku

Departament Pożytku Publicznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społeczne


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny
Organizator:

Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny

Adres:

Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna, woj. małopolskie

Tel.:

18 471 48 59

Www:

http://www.almanachmuszyny.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • pożytek publiczny
  • współpraca z administracją