Przejdź do treści głównej

Wynagradzasz, wystawiasz PIT

archiwalne
Na jakich zasadach wystawia się pracownikom i współpracownikom PIT-11? Do kiedy i w jakiej formie trzeba go wysłać do urzędu skarbowego w 2016 roku? – na te pytania odpowiadają doradcy serwisu poradnik.ngo.pl.

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Jesteśmy młodym stowarzyszeniem, działamy trochę ponad rok. W zeszłym roku otrzymaliśmy dofinansowanie naszego projektu. Zatrudniliśmy osobę, która go koordynowała na ¼ etatu. Jednak w trakcie realizacji osoba ta wykonała również dodatkowe zadanie w ramach umowy zlecenia. Teraz musimy wystawić jej PIT. Nasza księgowa uważa, że powinny być to dwa PIT-y – na każdy rodzaj umowy oddzielnie. Czy to prawda?

DORADCY SERWISU PORADNIK NGO.PL ODPOWIADAJĄ:

PIT to deklaracja zawierająca informacje o dochodach osoby indywidualnej (fizycznej) i związanych z nimi „osobistym” podatkiem dochodowym. W samej deklaracji bierze się pod uwagę różnego rodzaju dochody danej osoby – umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, renty, zasiłki itd. Na stronie ministra finansów można znaleźć interaktywne formularze PIT-ów: kliknij tutaj.

Kiedy organizacja wystawia PIT-11?

Organizacja (płatnik) zatrudniająca pracowników albo współpracowników przez cały rok, na bieżąco odprowadza do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy, a na koniec roku sporządza dla każdej zatrudnionej osoby PIT-11. Jest to roczna deklaracja zawierająca informacje o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek nalicza się od dochodu każdego pracownika lub współpracownika, uzyskanego w tej organizacji – niezależnie od rodzaju zawartej umowy. Jeśli dana osoba była zatrudniona w kilku miejscach, powinna otrzymać PIT-11 od każdego pracodawcy. Z dochodów wykazanych w PIT-11 osoba zatrudniona musi się rozliczyć się w swoim osobistym zeznaniu rocznym.

W PIT-11 nie wykazuje się dochodów, od których odprowadzony został ryczałtowy podatek dochodowy, np. od umów cywilno-prawnych poniżej 200 zł (więcej o takich umowach: „Jaki podatek od umów poniżej 200 zł”) czy nagród przekazanych przez organizacje objętych 10-procentowym ryczałtowym podatkiem dochodowym.

Komu, kiedy i jak wysyła PIT-11

PIT-11, w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2016 r. roku, należy:

  • przekazać osobie, której dotyczy dane rozliczenie ( w formie listu poleconego, poprzez odbiór osobisty, e-mailem).

Uwaga! Organizacja musi pamiętać o zachowaniu potwierdzenia wysłania PIT-u do (współ)pracowników. Jeśli PIT wysyła pocztą, powinna zachować potwierdzenie nadania listu poleconego; przy odbiorze osobistym (współpracownik) powinien podpisać się na kopii (z datą). Jeśli wysyła PIT-11 elektronicznie, powinna przechować potwierdzenie odbioru e-maila.

  • wysyłać do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika.

Uwaga! Od 1 stycznia 2015 r. każdy pracodawca (a więc także fundacje i stowarzyszenia) rozliczany przez biuro księgowe albo sporządzający powyżej pięciu PIT-ów za zatrudnionych (nie tylko na umowę o pracę, ale też na umowę o dzieło lub umowę-zlecenie), ma obowiązek wysłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez internet. Można to zrobić poprzez: program księgowy, mający moduł wysyłania deklaracji elektronicznie; e-deklaracje.gov.pl; Uniwersalną Bramkę Dokumentów. Więcej na ten temat: Uwaga na zmiany w prawie od 2015 r. [cz. 1].
Możliwość wysyłania PIT-11 do urzędu skarbowego w formie papierowej miały organizacje zatrudniające mniej niż 5 osób (na różne rodzaje umów). Winny były to zrobić do 1 lutego 2016 roku. Więcej o tym, co zrobić, jeśli organizacja spóźniła się z PIT-em, czytaj w artykule o czynnym żalu: Czynny żal: skrucha wobec fiskusa.

Za niewydanie PIT-11 w terminie organizacji grozi kara grzywny.

PIT-11 jest podpisywany przez zarząd zgodnie ze sposobem reprezentacji albo upoważnioną przez zarząd osobę np. osobę prowadzącą księgowość. Kopie PIT-ów-11 należy przechowywać w archiwum dokumentów organizacji-pracodawcy.

Jedna osoba – jeden PIT

Odpowiadając na pytanie organizacji: księgowa w tym wypadku nie ma racji – sporządza się jeden PIT-11 dla danej osoby, uwzględniając w nim dochody z tytułu umowy o pracę oraz umowy-zlecenia (czy umowy o dzieło). Deklaracja PIT-11 zbiera wszystkie dochody osoby fizycznej, od których organizacja miała obowiązek naliczyć zaliczkę na podatek. Podlegają one rozliczeniu w osobistym zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37).

Wysyłka PIT elektronicznie

Jeśli organizacja wysyła PIT elektronicznie (a nie za pośrednictwem poczty) to automatycznie również CIT8 z załącznikami musi wysłać elektronicznie!

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.)

Art. 3

1. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Art. 37

(…)

ust. 3. Roczne obliczenie podatku, o którym mowa w ust. 1, płatnicy sporządzają w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, i w tym samym terminie przesyłają podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Art. 45 ba.

1. Deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1– 4, art. 42 ust. 1a–4, art. 42a oraz art. 42e ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

2. Deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, o których mowa w ust. 1, mogą być składane urzędowi skarbowemu w formie dokumentu pisemnego, jeżeli płatnicy wymienieni w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2 i art. 42e ust. 6, lub podmioty wymienione w art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 42a, są obowiązani sporządzić informację lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników. W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji.

3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku, o których mowa w ust. 1, które w imieniu i na rzecz płatników lub podmiotów wymienionych w ust. 2 składa urzędowi skarbowemu przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

4. Płatnicy oraz podmioty wymienione w ust. 2, którzy wybrali składanie informacji oraz rocznego obliczenia podatku w formie dokumentu pisemnego, informacje oraz roczne obliczenie podatku sporządzane w tej formie po zakończeniu roku podatkowego przesyłają urzędowi skarbowemu do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.


Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebna ci jest pomoc prawna dla NGO?
Zadaj pytanie: poradnik.ngo.pl/zapytaj.

PORADY INFORMATORIUM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. NIE WIESZ? ZAPYTAJ

Źródło: poradnik.ngo.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 5 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • księgowość